Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden van Lung Ta

De Algemene Voorwaarden versie 2.0 d.d. 20201122.
Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 22 november 2020 en gelden totdat Lung Ta een wijziging van deze algemene voorwaarden schriftelijk of per mail aangeeft.

Wij gaan ervan uit dat jij deze voorwaarden kent, als je een samenwerking met ons aangaat.

Artikel 1: Toepassing

1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Lung Ta.

Artikel 2: Inschrijvingen met betrekking tot groepsactiviteiten

2.1 De inschrijving voor een workshop, cursus, opleiding(smodule), klank concert of meditatie vindt per e-mail of via de website plaats. Lung Ta bevestigt deze inschrijving vervolgens per e-mail en door verzending van deze mail komt de overeenkomst tot stand.

2.2 a Na bevestiging van jouw inschrijving voor een klank concert, klank meditatie of visuele meditatie ontvang je per e-mail een verzoek tot betaling. Pas na betaling is jouw inschrijving definitief en jouw deelnameplaats gegarandeerd.
Indien gewenst kan voor de deelnemer een factuur opgesteld en verzonden worden. Voor deze categorie groepsactiviteiten wordt namelijk in principe alleen per e-mail een verzoek tot betaling verzonden.

2.2 b Na bevestiging van jouw inschrijving voor een workshop, cursus of opleiding ontvang je een factuur. Jij betaalt de factuur voor of op de vervaldatum, die vermeld wordt op de factuur. Pas na betaling is jouw inschrijving definitief en jouw deelnameplaats gegarandeerd.

2.3 Deelnameplaats reserveren voor een groepsactiviteit of meerdere opleidingsmodules tegelijk kan door het volledige deelnamebedrag vooruit te betalen of door een aanbetaling in geval van een opleiding bestaande uit meerdere modules.
Deze aanbetaling bestaat uit het deelnamebedrag van 1 module (de eerste) plus 30% van het bedrag per overige module. Het resterende bedrag dient in termijnen te worden betaald binnen het tijdsbestek van de opleiding of de reeks modules waarvoor is gereserveerd.

2.4 Deelname aan de opleidingsmodules kan alleen in chronologische volgorde. Omdat er een duidelijke opbouw in de opleiding aanwezig is. Wanneer je een bepaalde opleidingsmodule mist, kun je niet deelnemen aan de daaropvolgende module.

2.5 Alle workshops, cursussen, opleidingen, klank concerten, klank meditaties of visuele meditaties vinden plaats onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

2.6 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

2.7 De deelnemer zal de begeleider(s) voldoende informeren over zijn / haar gezondheidstoestand, evenals relevant gebruik van medicijnen e.d.

Artikel 3: Annuleren van een workshop, een cursus of één of meerdere opleidingsmodules

3.1 Annuleren kan uitsluitend schriftelijk, per mail.

3.2 Annuleren van een workshop, een cursus of 1 opleidingsmodule: Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de module brengt Lung Ta € 25,00 reserveringskosten in rekening. Bij annulering binnen een week voor aanvang van de module is het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

3.3 Annuleren van een reeks opleidingsmodules: Wanneer je een bepaalde opleidingsmodule annuleert, is het niet mogelijk om zonder te hebben deelgenomen aan deze opleidingsmodule, deel te nemen aan de daarop volgende modules. Je mist daarmee voldoende ondergrond.
Annulering van 1 module heeft daardoor als mogelijk gevolg, dat een reeks opleidingsmodules geannuleerd moet worden.

3.4 Annuleren voor aanvang van de opleiding (reeks modules): Bij annulering van de opleiding of een reeks opleidingsmodules blijven de annuleringskosten beperkt tot het bedrag van de aanbetaling. Ongeacht de annuleringstermijn tot aanvang van de opleiding of eerste module uit deze reeks.
Heb jij vooraf aan de opleiding(smodules) een betaling gedaan groter dan de aanbetaling. Dan is het verschil hiertussen het restbedrag. Het restbedrag kun je aanhouden als tegoed of wordt op verzoek terugbetaald.

3.5 Annuleren na aanvang van de opleiding (reeks modules): De totaalsom van jouw betaling - inclusief aanbetaling - wordt verminderd met de totaalsom van deelnamekosten van modules, waar je daadwerkelijk aan hebt deelgenomen. Ontstaat hieruit een positief verschilbedrag, dan kun je hiervan 50% aanhouden als een tegoed. Een tegoed wordt niet uitbetaald.
In geval van calamiteiten kan afgeweken worden van deze annuleringsregeling, dit is ter beoordeling van Lung Ta.

Artikel 4: Annuleren van een groepsactiviteit: zoals een klank concert, klank meditatie en visuele meditatie

4.1 Annuleren kan uitsluitend schriftelijk, per e-mail.

4.2 Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de groepsactiviteit brengt Lung Ta € 5,00 reserveringskosten in rekening. Bij annulering binnen een week voor aanvang van de groepsactiviteit is het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

Artikel 5: Intellectueel eigendom

5.1 Lung Ta behoudt zich de rechten voor met betrekking tot de door Lung Ta verstrekte leermiddelen. Het is de deelnemer niet toegestaan materiaal van workshops, cursussen of opleidingen op welke manier dan ook af te staan aan anderen of in gebruik te geven.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

6.1 Als Lung Ta zijn verplichtingen niet kan nakomen door omstandigheden, die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Lung Ta het recht de overeenkomst te wijzigen op een manier waardoor uitvoering daarvan toch mogelijk wordt.

6.2 Lung Ta heeft het recht het nakomen van verplichtingen tijdelijk uit te stellen, als deze het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden en buiten de invloedssfeer liggen van Lung Ta.

6.3 Lung Ta streeft ernaar om geplande lessen altijd door te laten gaan. Mocht een bepaalde les toch niet kunnen plaatsvinden, dan is Lung Ta hiervoor naar de deelnemer niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan. Lung Ta streeft ernaar individuele afspraken op een vervangend moment toch door te laten gaan.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Lung Ta wijst iedere vorm van aansprakelijkheid af voor schade of ongeval, ontstaan op de door Lung Ta gehuurde locatie. Dit voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
Lung Ta is niet aansprakelijk voor medische en / of psychische klachten en/of gevolgen, ontstaan tijdens of na deelname aan een workshop, cursus, opleiding of training rond klankactiviteiten.
De begeleider / docent / trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiële, lichamelijke of geestelijke schade.

7.2 Mocht het niet mogelijk zijn de opdracht opnieuw uit te voeren, dan is de eventuele aansprakelijkheid van Lung Ta beperkt tot een bedrag, dat gelijk is aan datgene wat Lung Ta aan de deelnemer in rekening had kunnen brengen op grond van de overeenkomst. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, uitdrukkelijk uitgesloten.

7.3 De deelnemer is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn / haar handelingen in een workshop, cursus, opleiding of training.

7.4 Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

7.5 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden 2 0 20201122
PDF – 65,6 KB 630 downloads