Lente Periode:  
4 feb - 5 mei
Lente Deel:   1 van 3
4 feb - 4 mrt
Thema:   Organische groei van binnen -
                 Verdieping van de verbinding met je bron


De Lente …


Wat tijdens de winter in je binnenwereld opgebouwd is, kan nu naar buiten komen: De expansieperiode van het jaar gaat beginnen.

De Lente is één en al ontwaken en openbarsten. Het is de dageraad van het jaar, nieuw en fris en vol beloften. Maar dit ontwaken gaat niet zonder slag of stoot: Het is ook een worsteling. Dat wat opkomt, is nog kwetsbaar en kan gemakkelijk gestoord of zelfs vernietigd worden.

De grootste aandacht dient daarom gericht te zijn op verdere worteling en vanuit die worteling op een groei naar buiten, die de eerste "Kiemen" voortbrengt. Hierbij werken de uiterlijke omstandigheden en de innerlijke menselijke staat van zijn soms mee, soms tegen.
Als het leven werkelijk vorm krijgt, is dat een reden tot grote dankbaarheid.

In de lente komt steeds meer vitale energie vrij, die zich een weg naar buiten baant en een vorm zoekt. Die vitale energie dient wel onder controle gehouden te worden en mag geen losgeslagen eigen leven gaan leiden. Het gaat over een vanzelfsprekende ontvouwing naar buiten van hetgeen er binnenin ontwikkeld en gegroeid is. Daarbij is dosering belangrijk: Niet te snel en niet te traag, niet te hard en niet te zacht.

Aan het einde van de lente, als de vormen er zijn, kunnen zich de eerste confrontaties met de buitenwereld voor gaan doen. Ook daarin gaat het over controle en dan vooral over het vaststellen en handhaven van de eigen grenzen.
De kleuren komen terug, niet alleen buiten, maar ook binnen in jou. Er valt weer van schoonheid te genieten.

Hieronder enkele afbeeldingen uit het boek "Leven & Werken in het Ritme van de Seizoenen" van Jaap Voigt, waarop deze mindfulness training gebaseerd is.


Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November
Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November

Lente 1 van 3:
4 februari – 4 Maart:
Organische groei van binnen   -   
Verdieping van de verbinding met je bron


Na de expansiefase, contractiefase en rustfase … de ontwikkeling van je kiemen

De “energetische” februarimaand is het begin van het nieuwe seizoen: De Lente.
In de doorgaans meest stille periode van het jaar, de kerstperiode, heb je wellicht het autonome proces kunnen ervaren, dat door je heen gaat. Je bent daarbij dan ongetwijfeld ook je persoonlijkheid tegengekomen. De persoonlijkheid wil zich er altijd mee bemoeien, wil vooral controleren en kan zo de autonome stroom tegenwerken.

We kunnen nu pas goed zien, dat de afgelopen periode (Kerst – 04Feb) een omslagperiode is geweest. De boodschap, die hierin verborgen ligt: Van binnenuit komt het licht vanzelf terug. Daarom moest je in die periode op jezelf blijven.

Het is zoals bij de ademhaling, waarin de dingen worden opgenomen en geassimileerd: Inademen is de expansiefase: Uitademen is de contractiefase. Daarna is er rust. Maar in rust zijn we er meestal met onze aandacht er niet meer echt bij. Dat wat in de eerdere fasen nog niet is gezien en opgenomen, komt juist dan naar boven. Daar valt niets aan te doen of te willen, het overkomt je gewoon!

Het is een vast gegeven: In de leegte komt dat, wat nog niet aan de orde is geweest, naar boven. Dus als je wilt ontdekken wat bij jezelf nog niet in orde is, wordt dan stil. Wat om aandacht vraagt, is hetgeen, waaraan je nog werk te doen hebt.

De naderende lente – Wat wil er nu van binnenuit geboren worden?

Er zijn misschien al tekenen van de naderende lente, zeer waarschijnlijk heb je dat al waargenomen. De dagen worden langer. De bomen en struiken botten uit. De vogels laten zich weer horen en het wordt warmer.

Een bijzonder kenmerk van deze periode is, dat het lijkt of de tijd vliegt. Dit vraagt van je, dat je met je bewustzijn weer helemaal terug in deze tijd komt, in dit seizoen, in deze energie.

Het maken van contacten met de buitenwereld is nog lastig, maar van binnen komt er iets op: Een impulsbeweging. Je moet daar ruimte voor maken: Het is goed om daar stil bij te staan: Wat wil er nu van binnenuit geboren worden? Daar zal je deze maand vooral mee bezig zijn.

Kiemen: ... het aannemen van vormen ... het bezitten en gebruiken van structuren

In deze maand ontvouwt zich iets: Dat zijn kiemen, die vormen aan willen nemen en die structuren nodig hebben.
Daarom is het goed stil te staan bij dat, wat zich in jou gaat ontvouwen en wat om een vorm begint te vragen.

Het heeft nog nauwelijks vorm, maar het begint al wel contouren te krijgen: Vaak in vage beelden of termen, soms in een concreet idee. In ieder geval wordt het tipje van de sluier steeds verder opgelicht. Wees je er dan van bewust, hoe je daarmee omgaat: Doe het heel rustig, zorgvuldig en beheerst. Let er wel heel goed op, dat je de kiem niet negatief beïnvloedt of beschadigt en dat je de kiem niet uit de bodem trekt.

Je hoeft eigenlijk niets anders te doen dan ruimte te geven aan dit autonome proces. Gras groeit echt niet harder door eraan te trekken. Wel kun je eens nagaan, of je er al iets over kunt vertellen.

Daarnaast ontvouwt zich van binnenuit een structuur. Meestal denken we, dat structuur van buitenaf moet worden aangebracht. Maar van binnen is die al aanwezig: Denk bijvoorbeeld aan het nog helemaal opgerolde blad van een nieuw, ontspruitend varenblad, aan de bloesemknoppen van de bomen, aan de nerven van een nog opgevouwen blad.


November sfeer.
November sfeer.
November sfeer.

Stof tot nadenken – Opdrachten – Vragen en items ter bezinning


Stof tot nadenken

1] Maak verbinding met jouw innerlijke bron - Daal diep af in jezelf en dring door tot in jouw wortels - Wat is jouw werking op anderen?

Het gaat over de verbinding met jouw innerlijke bron en over hoe jij die gebruikt en onderhoudt. Jouw bron is het beginpunt van jouzelf, de diepste grondslag van wie je bent. Jouw bron is het meest onveranderlijke aan jezelf.
Voor jouzelf en voor anderen is jouw bron niet direct zichtbaar. Je kunt daarover ook niet direct en duidelijk iets aan een ander meedelen. Alleen door je bewust te worden van jouw uitwerking op anderen en door op te merken, wat jij teweegbrengt, kun je dieper tot jouw eigen wortels doordringen.
Het is in deze periode dus nodig om goed te letten op wat jouw werking op anderen is en wat jij voor anderen betekent. Daarbij moet je diep in jouzelf afdalen, want zoals in een oude Chinese wijsheid wordt gesteld: “Wanneer het touw te kort is, kan het water van de bron niet bereikt worden.”
Met andere woorden oppervlakkige zelfreflectie leidt nergens toe.

Het gaat hierbij niet over jouw rol in een complexe samenleving, maar over jouw werking veel dichter bij (en vooral in jouw eigen) huis.

2] Tijd voor actie en om vorm te geven aan jouw "kiemen"- let op de waardering die jij ontvangt uit jouw omgeving

Het is nu tijd om actief te worden en een eerste vorm te geven aan jouw kiemen en aan de dingen, die jou beïnvloeden. Blijf goed gefocust op de hernieuwing, die uit de “kiemen” van de vorige maand naar voren kwam. Neem dit als leidraad en/of neem een hoog ideaal of doel als voorbeeld.
Leg bij dit proces de lat dus hoog. Let op en sta open voor de energie, die voortkomt uit de waardering, die jij uit jouw omgeving ontvangt voor wat jij doet. Door dit pad te volgen zul je meer mogelijkheden krijgen om de dingen, die jou bezighouden verder vorm te geven.

Je handelen in de wereld begint nu, maar hoe dit zich zal uitkristalliseren en wat daarvan de gevolgen zullen zijn, kun je nog niet overzien. Als je actief blijft, zal dat vanzelf duidelijk worden.

Dit is het pad van de organisator, die door een zorgvuldige voorbereiding en planning van zijn acties en de kiemen legt voor de toekomst. Het gaat om integriteit en om de invloed, de je zonder bewuste inspanning op jouw omgeving uitoefent.

3] Breng orde aan in jouw leven en werk - Zorg voor ruim ademende structuren voor de ontwikkelilng van jouw kiemen

Je moet nu orde aanbrengen in jouw leven en in jouw werk door voor ruim ademende structuren te zorgen. Dat doe je bijvoorbeeld door jouw activiteiten anders te gaan plannen en dus jouw agenda anders in te gaan delen: Maak afspraken, die passend zijn voor de relaties, die jij onderhoudt.
Dit is noodzakelijk om de druk van buitenaf op te kunnen vangen.

Het is ook de tijd om discipline in te gaan bouwen bijvoorbeeld voor het gaan doen van lichaamsoefeningen en van meditatie. En nagaan, als je al jouw wensen en verplichtingen overziet, wat je wel en wat je niet aankunt. Daarbij zul je realistische grenzen moeten stellen. Zo creëer jij jouw kaders en jouw bedding voor de verdere ontwikkeling van jouw kiemen door je hierop voor te bereiden, je hiervoor klaar te maken en door te ordenen.

Het directe contact met mensen, die jou nabij zijn, of jouw eigen uitgekristalliseerde ideeën, zijn voornamelijk bepalend voor jouw kracht.
Deze impuls zal rond 21 februari maximaal te ervaren zijn.

4] Een mooie periode voor sociale contacten - Verval niet in eigen belang en in exclusieve vriendjespolitiek - Blijf open en trouw aan jezelf!

Het gaat om gevoelens van solidariteit, openheid en naastenliefde. Zo wissel je bijvoorbeeld in een gezellige en ontspannen sfeer de dagelijks belevenissen met anderen uit: Zo ontstaat verbroedering.
Let er wel op, dat de solidariteit niet omslaat in een defensieve belangengemeenschap, waarbij het eigenbelang voorop staat! Zoals bijvoorbeeld bij “handig netwerken” of bij lobbyen.
Sluit in dit stadium geen “deals”, die voortkomen uit het eigenbelang van jezelf of van anderen. Waar je dat wel laat gebeuren, zul je daar later spijt van krijgen. Zorg ervoor dat al je afspraken het daglicht kunnen verdragen.
Bij deals uit eigenbelang van jezelf of van anderen worden sommigen buitengesloten, dan is er in principe niet voor iedereen een plaats.

Houd ook voor ogen, dat binnen elke sociale gemeenschap ieder individu echt anders is. Wij mensen zijn beperkte stervelingen en iedereen gaat op zijn eigen manier met dat gegeven om. Binnen zijn of haar sociale context blijft de mens toch altijd op zoek naar iets wat er bovenuit gaat: De intimiteit van de liefde.
Als die wens onvoldoende wordt vervuld, kunnen mensen zich sociaal onaanvaardbaar en onaangenaam gaan gedragen. Vandaar de vele regels over respect als basis voor een sociale en geciviliseerde omgang met elkaar.
Daarbij is krachtig en standvastig leiderschap nodig met bezielende en duidelijke doeleinden.

5] Het hoogtepunt van de lente nadert - Toenaderen speelt nu een centrale rol - Luister naar elkaar met een open mind - Zet jouw woorden stap voor stap om in handelen en daden

Dit is de periode, waarin toenadering als proces een centrale rol speelt. Toenadering wil ook zeggen: Het (over)buigen van het sterkere naar het zwakkere en van het hogere naar het lagere.
Dit wijst op een tijd van ontwikkeling en vooruitgang vol vrolijke, positieve verwachtingen: Het hoogtepunt van de lente nadert!
Rond het proces van “toenaderen” gaat het over het uitspreken van meningen, waar ontvankelijk naar geluisterd kan en zal worden.
Dit spreken en luisteren gaat dwars door alle lagen van de maatschappij heen, omdat het ontsproten is uit wederzijdse sympathie en respect. Wanneer mensen “echt” naar elkaar luisteren, neemt de eigenwaarde van iedere deelnemer toe. Er ontstaat wederzijdse herkenning.
Het is natuurlijk wel zo, dat wat jij beweert, je op den duur wel om moet kunnen zetten in handelen en in daden. Anders is het niet meer dan “interessante borrelpraat” gebleken. Dan kan het opgebouwde (zelf)vertrouwen snel verloren gaan.

Verheug je daarnaast niet al te zeer op erkenning en op de invloed, die jij zou kunnen gaan uitoefenen.
Toenadering kan snel ontstaan, maar kan eenvoudig even snel weer verdwijnen. Een toenadering kan gezien worden als een verkenning op basis van intimiteit: Het kan impulsen opleveren voor jouw eerste stappen naar verbinding, naar handelen en/of naar daden.
In het algemeen gaat het hier over gewoon stap voor stap doorgroeien. Je kunt naar buiten nog geen enkele autoriteit aannemen en ijdele zelfbeschouwing is al helemaal niet aan de orde.

Je kunt ook het beste in contact met anderen helemaal op jezelf blijven. Geef in deze tijd daarom geen vorm aan grote plannen en ga geen langlopende “commitments” aan, want je bent wat betreft de ontwikkeling van jouw kiemen nog maar in het beginstadium.

Tijdens de laatste dagen van februari zul je de neiging voelen je te laten meeslepen door jouw eerste succesjes. Je denkt dan, dat de zaken al geregeld zijn, dat leidt echter nergens naar en dat zal eerder het succes in jouw ontwikkeling in de weg staan. Maar … als je dat op tijd realiseert, kun je de gemaakte fouten herstellen en gewoon doorgaan op jouw pad. Praat dus niet teveel over jouw mogelijkheden, zolang jouw kiemen nog geen (uiteindelijke) vorm hebben.

Opdrachten voor deze periode

Besteed aandacht en zorg aan de organische groei (o.a. kiemen) in jou en aan de verdiepig van de verbinding met jouw bron.

Het is inderdaad niet nodig om alle opdrachten uit te voeren of om alle vragen te beantwoorden. Kies gewoon één of meerder items uit, die je aanspreken of uitdagen en ga daarmee fijn en mindful mee aan de slag.

■  Maak een lente-wandeling (in stilte)
■  Houd een dagboek bij
■  Kijk naar een film met een relevant thema
■  Maak een tekening of schilderij
■  Plan een meditatie
■  Plan een mini retraite in stilte
■  Let op je dromen

Alle hierboven genoemde items zijn in feite te beschouwen als meditaties, als ze mindful en met bezieling uitgevoerd worden. Het zijn maar enkele suggesties voor hulpmiddelen, die je kan gebruiken om mindful bezig te zijn met dit energetische seizoen.

Aanvullende informatie op bovenstaande opdrachten

Maak een lente-wandeling (in stilte)
Maak een wandeling in stilte en zet alle zintuigen open. Ervaar de sfeer en de energie van deze periode, van dit seizoen. En registreer, wat je allemaal ziet, hoort en ruikt tijdens de wandeling in de natuur.
- Zie je ook tijdens het wandelen, dat het licht en de kleuren terugkomen?
- Ervaar je ook, dat de levensenergie in jou en buiten jou (de omgeving, de natuur) weer gaat toenemen?

Houd een dagboek bij
Schrijf alles, wat jou bezighoudt, op in het dagboek zonder erbij na te denken. Je moet voorkomen, dat je hoofd en verstand zich er mee gaan bemoeien. Lees als je alleen bent, wat je geschreven hebt, hardop voor je zelf voor. Dit lijkt onnodig en overbodig, maar door je eigen verhalen hardop voor te lezen, komt deze informatie in een diepere laag in jou terecht.

Maak een tekening of schilderij of foto
Maak een tekening, schilderij of foto van iets, wat je gezien hebt of van een wandeling meegenomen hebt in deze periode. Verdiep je in het object, neem de vorm en kleuren nauwkeurig waar en verbaas je over de schoonheid, complexiteit en mystiek van de alledaagse dingen.
- Kun je het vastleggen, wat de terugkeer van licht en kleuren voor jou betekent?
- Kun je er uitdrukking aangeven in een tekening, schilderij of foto, wat jouw bron voedt en onderhoudt, wat jou inspireert?

Plan een meditatie
Neem een moment voor jezelf, waarin je ongestoord kunt mediteren en kunt concentreren op de stilte in jouw directe omgeving en in jezelf.
Je kunt op de webpagina "Suggesties voor Meditatie" uit enkele meditatievormen kiezen. Je kunt dan eventueel in een meditatie één of meerdere items uit de onderstaande rubrieken "Stof tot nadenken" en "Vragen en items ter bezinning" meenemen.

Plan een mini retraite in stilte
Het plannen van een mini retraite in stilte past heel goed in deze periode.
Je kunt eventueel in een mini retraite één of meerdere items uit de onderstaande rubrieken "Stof tot nadenken" en "Vragen en items ter bezinning" meenemen. 
Voor een beschrijving om een mini retraite in stilte te houden: Klik hier!

Let op je dromen
Heel goed dus om jouw dromen in de gaten te houden, want deze bevatten interessante informatie over jou. Dromen zijn namelijk boodschappen van jouw ziel, in de taal van de ziel: Beelden en Archetypen.

Schrijf jouw dromen op, bijvoorbeeld in een dagboek, dat je bijhoudt. Deel jouw dromen met iemand, die je vertrouwt, en laat je eens verrassen door diegene met wat hij of zij in jouw dromen ziet of herkent. 

 Vragen en items ter bezinning en reflectie

Word je bewust van het onveranderlijke in jouzelf: Jouw bron, jouw wortels en van de werking daarvan in de buitenwereld
Wat is of wat ervaar jij als jouw onveranderlijke, onuitputtelijke bron?
Welke bronnen in de buitenwereld vinden hun weerklank in jou?
Ga na of die bronnen nu nog steeds bij jou passen?
Wat zijn voor jou reële en praktische mogelijkheden voor het daadwerkelijk inzetten of gebruiken van deze bronnen in de buitenwereld?
Wat kun (of moet) je doen aan onderhoud: Het zuiveren, schoon houden en verdiepen van jouw eigen bron?

Word je bewust van jouw kiemen en geef er een eerste uitwerking aan. Dat zal jou krachtiger maken.
Je treedt nu de buitenwereld tegemoet: Je kunt nu in volle omvang naar buiten komen. Je maakt daarmee een start met het vergroten van jouw werkingsveld, maar verlies jouw idealen niet uit het oog.

Structuur komt van binnenuit en is altijd ondersteunend voor het proces van handelen, het is dus nooit een keurslijf. Het criterium voor een goede structuur is, dat je er steun aan hebt en dat het het verloop van de dingen eenvoudiger maakt.
◙ Stel orde op zaken, bereid je goed voor, zorg voor een aanzet voor een structuur en voor de juiste condities bij jouw taken in de buitenwereld.
Dit vraagt om afbakening en keuzes.
Wat is de essentie van hetgeen, waarmee jij bezig bent?
◙ Welke grenzen heb jij te handhaven en te beschermen? Hoe pak jij dit aan?
◙ Ga eens voor jezelf na: Waar probeer jij toch van buitenaf structuur aan te brengen?
◙ Waar kost het jou moeite erop te vertrouwen, dat zich vanzelf een structuur zal ontvouwen?

Laat de zaadjes, die in januari tot je bewustzijn zijn doorgedrongen verder vorm krijgen. Ze moeten eerst van jou worden en in jezelf rijpen. Maak ruimte, zodat de kiemen, die zich aandienen, ook werkelijk aandacht kunnen krijgen. Laat deze kiemen niet ondergesneeuwd raken door de dagelijkse gaan van zaken. Praat er nog niet uitgebreid over met anderen: Je loopt dan het risico, dat je ze te vroeg weggeeft.
◙ Als je je bewust kunt worden van een kiem, stel dit dan voor jezelf vast, maar houd het klein: Voorzichtig en voorlopig. Maar daarbij een zo scherp mogelijk onderscheid tussen wat je zelf verlangt of verwachte en wat je feitelijk waarneemt, hoe klein en vaag ook.
◙ Maak de balans op over jouw verhouding met jouw naasten, privé en in jouw werk. Ga de mate van eigenbelang in die relaties na: Bij jezelf en bij de ander.
◙ Bepaal wat voor jou goede manieren zijn om ruimte te maken voor de kiemen. Welke oude gewoonten maken misschien, dat je te weinig ruimt maakt voor de nieuwe kiemen?
Het gaat in deze maand (februari) over diepte en worteling. Alleen met diept komt er continuïteit. Wat je nodig hebt, is het vertrouwen en het rustige geduld, dat de dingen vanzelfsprekend en op hun eigen manier zullen wortelen en vorm aan zullen nemen.
Daarmee krijgen de dingen diepte: Een bodem, een bedding. Jij hoeft daar feitelijk niet zo veel aan te doen: Het is meer een kwestie van wachten, van niet-doen.
◙ Probeer eens waar te nemen, hoe dit bij jou werkt: Hoe creëer jij vertrouwen in de kiemen en de wijze waarop, die vanzelf  en in hun eigen tempo vorm krijgen?
◙ Wat moet jij doen of laten, waardoor er meer diepte ontstaat?

Richt jouw aandacht op wat goed gaat en geniet daarvan!
◙ Onderzoek eens waar en hou jij dit principe soms tegenwerkt. Waardoor lukt het je soms niet jouw aandacht te houden bij wat goed gaat en daarvan te genieten?

Spreek gerust met anderen over datgene, waar je mee bezig bent. Maar doe dat zoals je dat doet in een eerste contact, bij wijze van verkenning en als klankbord voor jouw eigen ontplooiing. Geef daarbij niet teveel weg en wek geen overdreven verwachtingen. Houd het proces gewoon heel eenvoudig en laat het leven binnenin jou rustig zijn werk doen. Het gaat hierbij echt om verdieping en niet om snelle vormgeving.

Laat je niet op sleeptouw nemen door jouw eigen inspiratie. Dingen, die nog niet voldoende uitgekristalliseerd zijn, kun je nog niet vastleggen in een planning. Blijf je gestaag ontwikkelen en word geen inhoudsloze babbelaar. 
◙ Waar mag het in deze eerste contacten wat jou betreft over gaan? En waarover niet?
◙ En met wie? En met wie niet?
◙ Probeer eens te achterhalen, wat het innerlijke groeiproces van de laatste 3 maanden jou heeft opgeleverd?
◙ Het je al enig idee, wat jij in vervolg hierop de komende lente en zomer te doen hebt?


■  Leg je oor, zorgvuldig en voorzichtig, eens te luisteren bij één of twee kiemen en benoem die dan.
■  Hoe verloopt het proces van ontvouwing van de kiemen tussen nu en begin maart?.
■  Kun je ervan afblijven? Hoe raakte je uit het proces en hoe voegde je je er weer in?
■  Wat is het effect van het ervaren van de kiemen op de lopende zaken, of anders gezegd: Hoe vindt bij jou de wisselwerking tussen kiem
    en continuïteit plaats?

■  Wat heeft het innerlijk groeiproces van de afgelopen 3 maanden je opgeleverd?
■  Wat heb je op dit vlak de komende lente en zomer te doen?

Voor meer studiemateriaal en meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het boek "Leven & Werken in het Ritme van de Seizoenen" van Jaap Voigt.


Hulp Nodig?


Bij vragen, problemen of suggesties kunt u altijd contact met mij opnemen.