Winter Periode:  
6 nov - 4 feb
Winter Deel:   2 van 3
5 dec - 4 jan
Thema:   Afscheid nemen en afronden:
Rusten en mee-gaan


Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November
Leven en werken in het ritme van de seizoenen: November

Winter 2 van 3:
5 december - 4 januari:
Afscheid nemen en afronden: Rusten en mee-gaan


Niet teveel plannen tussen Kerst en 4 januari
Houd de dagen tussen de Kerst en 4 januari zo veel mogelijk vrij, want dit is de meest statische periode van het jaar. Start geen nieuwe activiteiten op, dat kun je pas het beste weer doen na 15 januari. Geef in plaats daarvan prioriteit aan het afronden en aan het creëren van rust.

Zie dus af van een overdaad aan leuke dingetjes gaan doen: Zoals klusjes, uitjes, die je misschien geneigd bent in te plannen tussen de Kerst en Oudejaarsdag. Vaak heb je er achteraf toch spijt van: Want eigenlijk was de conclusie na zo’n planning in deze periode altijd weer “het was weer toch te veel!”. In deze periode werkt het najagen van doelen en de wilskracht daarin zeer verstorend.

Het is in deze tijd niet mogelijk iets nieuws te beginnen. Ook grote beslissingen moet je nu niet nemen. Je kunt een en ander hoogstens overwegen, maar zonder direct naar een vorm toe te werken. Het is ook niet de tijd om stevig richting te geven. Je moet nu volgen wat er is: “Wie leiding neemt, verdwaalt. Wie volgt, vindt leiding” (I Tjing: Hexagram 2: Het Ontvangende).

Creëer rust en stilte
De tijdgeest wordt nu maximaal yin (I Tjing: Hexagram 2: Het ontvangende). Zoals buiten het licht minder wordt, verdwijnt uit alle materie de energie. Het is een tijd van contractie, terugtrekking, donkerte. verval en een psychisch tunnelgevoel.

Het is een periode van diepe rust, waarin je het leven kunt ervaren als een autonoom proces. Het kiest de meest natuurlijke weg. In die leegte laat je het meest eigene van jezelf zien. Kortom: maak een eigen bedding, waarin voldoende rust en stilte heersen.

In deze periode is weliswaar yin maximaal aanwezig, maar er nadert ook een kantelpunt, waardoor yin gaat afnemen en yang gaat toenemen. Echter, het lijkt erop, dat yin zich niet zo eenvoudig laat verdringen. Daardoor ontstaat als het ware een strijd tussen yin en yang en die strijd is in feite schadelijk voor beiden. De wijze les, die uit dit proces te destilleren valt, is "Laat je niet verleiden tot welke machtsstrijd dan ook, want je zult de strijd altijd verliezen". Val daarom niemand aan en ga ook niet in op provocaties. Loop desnoods weg uit de situatie, want er valt toch niets te winnen. 

Blik op de nabije toekomst: De periode December - Februari
Blijf open staan voor wat zich in en om je heen voordoet, maar grijp niet in. Stel je als neutraal waarnemer op en laat je eigen belangen zoveel mogelijk los. Dit is een periode, waarin je volop de gelegenheid krijgt het vertrouwen te versterken in de eigen loop van de dingen: Je zult dit in januari en februari voor de ontwikkeling van je kiemen hard nodig hebben.

Je hebt in deze fase geen idee hoe je je zult voelen, wanneer in maart de krokussen weer boven de grond komen. Zo heb je ook geen idee welke kiemen van jou tegen die tijd uit de grond zullen komen. Daar heb je met jouw persoonlijkheid ook geen invloed op. Je weet het niet en dat moet je in deze periode open laten. Jij gaat nu dicht, maar je blijft ontvankelijk.


November sfeer.
November sfeer.
November sfeer.

Stof tot nadenken – Opdrachten – Vragen en items ter bezinning


Stot tot nadenken

Het thema in deze "energetische" maand is "Afscheid nemen en afronden: Rusten en Mee-gaan". Het zal dus deze maand voornamelijk gaan over: Kaal durven worden, de dingen overwegen, loslaten, de balans opmaken, afscheid nemen, reinigen, zuiveren, terugkeren naar je kerntaken en naar je kernvragen. Terugkeren naar binnen, naar het onvervreemdbare, naar het meest wezenlijke van jezelf.

Het onthechten van oude gewoonten, die niet meer dragend en zinvol zijn in het voortgaande leven. Ook het loslaten van oude beelden over jezelf, zoals je innerlijke tiran, maar ook beelden van hoop en verwachtingen voor de toekomst. Dit alles wordt de humus voor de groei die over een paar maanden plaatsvindt.

Deze periode vraagt een grote "IK"-loosheid. Dat is uiteraard heel bedreigend voor het ego. Daardoor kan de neiging ontstaan, dat het "IK" zich in iets vast gaat bijten en jou tot dingen opzweept, want je staat heel open. Het is dan alsof je plotseling aan iets verslaafd bent geraakt. De kunst is dit proces te doorzien en er direct van te onthechten (I Tjing: Hexagram 43: De Doorbraak) en terugkeren naar volgen, naar niet-weten, geen initiatief nemen en zorgen voor uiterlijke en innerlijke rust. 

Het uitvoeren van de onderstaande opdrachten kunnen hierbij zeker voor een grote steun zorgen. 

1] In december komt er een tijd van diepe rust - Een periode van overgave zonder jezelf te verliezen - Blijf jouw kiemen omringen met positieve energie!

Het Scheppende (Yang), dat in de maand juni op zijn hoogtepunt was, en het Ontvangende (Yin), dat nu in deze energetische decembermaand optimaal aanwezig is, kunnen beschouwd worden als de Vader en de Moeder van alle processen in het universum.
Het Scheppende en het Ontvangende hebben voor ieder mens een niet te peilen diepte. In de I Tjing (Boek der Veranderingen) wordt het Ontvangende omschreven als “de standvastigheid met de kracht van een merrie”. In dit symbool wordt de kracht en snelheid van het paard verenigd met de zachtheid en dienstbaarheid van de koe.
Het Ontvangende is als de aarde, die alles draagt en openstaat voor het Scheppende, zodat alle wezens kunnen ontstaan en gedragen zullen worden.
Het gaat in de kern om overgave zonder jezelf daarbij te verliezen. In dit beeld van de Ontvangende is het de kunst om voornamelijk te volgen zonder veel eigen initiatief te ontplooien. In dit proces draait het om ontvangen, meebewegen, nederig zijn en veel toewijding.
In de komende periode is het dus gepast om in diepe rust te verkeren en om het leven als een autonoom proces te ervaren.

In de eerste week van januari zal er een verandering optreden in deze sfeer en in deze energie. Het is alsof je dan moet gaan lopen over takjes en blaadjes, waarop zich een laagje rijp bevindt. Rijp is een beginnende kristallisatie en heel kwetsbaar. Laat dus in deze periode negatieve dingen achterwege, hoe klein ze ook zijn, want deze zullen ondergronds doorwoekeren. Door negatieve invloeden zullen jouw kiemen “vervuilen”. Jouw kiemen zijn namelijk al aanwezig in de aarde en zullen zich in het komend voorjaar verder ontwikkelen. Blijf jouw kiemen met positieve energie omringen.

2] Het oude loslaten – Afscheid nemen – Het nieuwe kan ontkiemen

In deze periode gaat het over het besef, dat de dood echt bestaat, met name in de vorm van onontkoombaar verval. Oude ideeën en processen, die niet meer dragend zijn voor het voortgaande leven, zullen echt opgeruimd (moeten) worden. Hoe pijnlijk het afscheid nemen van alle illusies hier omheen soms ook is.

Verzet tegen dit onontkoombaar verval is zinloos en zou de schade alleen nog maar groter maken. Het gaat hier daadwerkelijk om afscheid nemen en loslaten.

Nadat alle vormen zijn afgestorven, blijft de laatste vrucht over, dat is de bezielde opbrengst in jou van het afgelopen najaar. Dat zijn jouw kiemen (intenties, ideeën en plannen), die in de loop van het volgend voorjaar wellicht zullen ontkiemen en vorm zullen krijgen.

3] Kennis is verbonden met vuur, wijsheid is verbonden met water - Wie de diepte van het leven binnen durft te gaan via de weg van het hart kan wijs worden

In deze periode speelt het element water een belangrijke rol: Het gaat nu over stromen, gevoelens, emoties (angst en onzekerheid) en gevaar. In gevaarlijke tijden is het van belang om naar buitengericht en open te blijven.

Om er achter te komen hoe jij hiermee om moet gaan, is het goed te weten wat de eigenschappen en de gedragingen van water zijn:
Water zoekt altijd de weg van de minste weerstand. Het stroomt altijd verder. Het zoekt altijd naar het laagste punt en het verliest niets van zijn essentiële aard. Het heeft geen hoge ambities en het streeft naar eenvoud. Het wil alleen maar steeds verder stromen.

Het leven is een autonoom proces, dat zich ook door jou heen een weg baant tot en met het vormingsproces van jouw “kiemen”. Het autonome proces van het leven is voor onze persoonlijkheid, ons ego, een bedreigende gedachte.

Wie een kijkje neemt in de onpeilbare bodemloosheid van het leven, loopt onherroepelijk tegen zijn eigen grenzen aan. Dat leidt vaak tot onzekerheid. Toch is dit de enige poort naar wijsheid. Tegelijk verwerf je dan de vrijheid om werkelijk deel te nemen aan dat autonome proces, wat het jou ook mag brengen.
Alleen wie de diepte van het leven helemaal binnen durft te gaan en zo de weg van het leven tot de weg van het waarachtige hart maakt, kan wijs worden.

Kennis is verbonden met vuur. Wijsheid is verbonden met water. Kennis streeft naar complexiteit en wijsheid streeft naar eenvoud.

Het gaat hier om een verdieping, die we niet zelf kunnen bewerkstellingen, maar die ons wordt gegeven door het leven zelf. Het enige wat wij kunnen doen is er werkelijk ontvankelijk voor zijn en ook in de wereld van zichtbare vormen door te blijven stromen, zonder ons ergens aan te hechten. Dat is de opgave waar het in deze periode om gaat.

4] Leg de waarheid op tafel – Zeg heel duidelijk en precies, wat je van een object, situatie, plan of proces vindt

Het is van groot belang om in deze periode vastberaden te zijn op basis van kracht en vriendelijkheid. Dus als jij jouw ongenoegen of ontevredenheid kenbaar maakt, dan mag er geen ruimte voor compromis zijn. Dus toon jouw ongenoegen of ontevredenheid in de volle omvang en houdt niets achter, anders loop jij later op tegen de gevolgen van jouw zwakte of van jouw zwijgen over iets, dat toch echt aan de orde gesteld moest worden.

Maar … vermijd bruut optreden, want dat leidt meestal tot escalatie. De beste weg is energiek vooruit gaan in het goede.

In het bestrijden van het kwaad of van de corruptie mag je echter niet fanatiek worden of er door gefascineerd raken, dat zou kunnen uitmonden in wraak.

Beroem je daarom niet op eigen kracht: De waarheid moet wel verkondigd worden. Jij stelt het wel aan de kaak, maar jij bent niet degene die het kwaad kan uitroeien of die het in eigen persoon en alleen kan bestrijden.

 

Opdrachten

Opdrachten voor deze periode
■  Maak een winterse wandeling (in stilte)
■  Houd een dagboek bij
■  Maak een tekening of schilderij
■  Plan een meditatie
■  Plan een mini retraite in stilte
■  Let op je dromen

Alle hierboven genoemde items zijn in feite te beschouwen als meditaties, als ze mindful en met bezieling uitgevoerd worden. Het zijn maar enkele suggesties voor hulpmiddelen, die je kan gebruiken om mindful bezig te zijn met dit energetische seizoen.

Vragen en items ter bezinning

Deze periode vraagt een grote “ik’-loosheid. Dat is heel bedreigend voor het ego. Daardoor kan de neiging ontstaan, dat het “ik” zich in iets vastbijt en je tot dingen opzweept, want je staat helemaal open, het is dan alsof je plotseling aan iets verslaaf bent geraakt. De kunst is dan dit proces te doorzien en er direct van te onthechten en terug te keren naar het volgen, het niet-weten, geen initiatief nemen en zorgen voor uiterlijke en innerlijke rust.
◙ Kun jij dat, onthechten en terugkeren naar het volgen, het niet-weten, geen initiatief nemen en zorgen voor uiterlijke en innerlijke rust?
◙ Als jij dat niet (goed) kan, wat houdt jou dan tegen?

Het blijft deze maand maar gaan over jezelf laten zien, over jouw “naaktheid” (zonder pantsers of maniertjes) en als het ware “kaal durven worden als de bomen” (True Colors).
En ook over de dingen (her)overwegen, de balans opmaken en terugkeren naar jouw kerntaken en kernvragen.
Terugkeren naar binnen, naar het onvervreemdbare, meest wezenlijke van jezelf.
Dat betekent afscheid nemen, loslaten en onthechten van oude gewoonten, die niet meer dragend en zinvol zijn in jouw verdere leven, op jouw verder pad.
Ook het loslaten van oude beelden over jezelf, zoals je innerlijke tiran. Dit alles gaat weer een vruchtbare voedingsbodem worden voor de groei van de “kiemen”, die over een paar maanden in jou plaats gaat vinden.
◙ Kun jij jezelf laten zien zonder pantsers en maniertjes?
◙ Weet jij van welke oude gewoonten afscheid moet gaan nemen?
◙ Herken jij dat, als jij weer in contact bent met het onvervreemdbare en meest wezenlijke van jezelf? Wat ervaar jij dan?

Je moet je gewoon mee laten stromen met de "Flow van het Leven", terwijl het dan niet mogelijk is de zin en het doel van dit proces te doorgronden, dat is het spannende hieraan.
Het maken van een eigen bedding, waarin rust en stilte heersen, is een essentieel element in deze bijzondere periode,
◙ Kun jij je overgeven aan de flow van het leven?
◙ Als jij dit niet kunt, wat houdt jou dan tegen?
◙ Weet jij, waaraan jij allemaal gehecht bent?
◙ Kun jij je van al die dingen onthechten?

Het gaat in deze tijd om ontvankelijk zijn en hoe daarin om te gaan met het niet-weten: het is de weg van het weten naar het niet-weten. De wortel van het taoïsme is niet-weten. Dus gaat het erom open en verwonderd te blijven, zoals de akker geheel in voren ligt opengeploegd: alles kan en jij weet niet wat het zal worden.
De ons bekende weg, van het niet-weten naar het weten beschouwen de taoïsten als een afwijking, een gebrek. De wijze herkent dit. Maar voor ons westerlingen is het niet-weten een enorm taboe, waarbij de spanning rond het niet-weten bijna niet uit te houden is. Het raakt de grenzen van ons “ik”. Deze tijd is daarom één grote oefening in het niet-weten, in het uithouden van een autonoom proces.

De tijdgeest wordt nu maximaal Yin. Zoals buiten het licht minder, gaat overal de energie uit. Het is een tijd van contractie, van duisternis en verval en van een psychisch tunnelgevoel.
Deze periode gaat over het loslaten en onthechten van de oude gewoonten, die niet zinvol meer zijn. Dat zijn bijvoorbeeld oude beelden van hoe jij jezelf ziet, maar ook beelden en verwachtingen voor de toekomst.

Rekening houdend met de energie in deze energetische maand is het eigenlijk niet zo voor de hand liggend om aan nieuwe dingen te beginnen, zeker niet beginnen aan grote projecten.

Je hebt in deze fase nog geen idee, als in maart de eerste voorjaarsbloeiers in de natuur verschijnen. Dat weet jij niet en dat moet je dus open laten. Jij gaat nu als het ware “dicht, maar je blijft wel ontvankelijk.

■ Hoe gaat dat bij jou: Afscheid nemen? Waarvan? Wat is lastig: wat gaat gemakkelijk?
■ Wat betekent voor jou “schoon de winter in”? En wat ligt er nu nog?
■ Noem, uitsluitend voor jezelf, eens één of twee mogelijke nieuwe kiemen.


Hulp Nodig?


Bij vragen, problemen of suggesties kunt u altijd contact met mij opnemen.